Užité zdroje a prameny:

 

B. CHLEBNÍČEK a kol., Děčín. Historický průvodce městem, Děčín 1975.

Petr JOZA, Kvádrberk. Malá Děčínská vlastivěda, Děčín 2009.

Petr JOZA, Pohled do historie. Děčín – Podmokly a okolí. Děčín 1998.

Václav KUDRNÁČ, Adresář českých menšin.Děčín a Podmokly, Trutnov 1893, s.69-78.

Ferdinand Břetislav MIKOVEC, Starožitnosti a Památky země České, díl 2., Praha 1865, s. 208-215.

Jan NERUDA, Drobné klepy. Díl 2., Praha 1892, s. 236-239.

Vlastimil PAŽOUREK, Středověká tvrz v Želenicích IN: Děčínské vlastivědné zprávy. Časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska č.1/1, 1991, s. 9-21.

Jitka CHMELÍKOVÁ, Meziválečná architektura Podmokel aneb Dekorativismus provinční německé architektury, IN: Děčínské vlastivědné zprávy. Časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska č. 17/2, 2007, s. 3-13.

nakladatel František ŘIVNÁČ, Řivnáčův průvodce po království Českém. Průvodce po království Českém, Praha 1882, s. 212-224.

August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 14., Praha 1923.

Karel SEMIRÁD, Pivovar Děčín. 280 let, Děčín 1987.

Josef SCHEYBAL - Dana KALABISOVÁ, Okres Děčín. Severočeský kraj, Ústí nad Labem 1986.

Hana SLAVÍČKOVÁ – Petr JOZA, Zmizelé Čechy. Děčín, Praha 2005.

Hana SLAVÍČKOVÁ, Děčínská zastavení. Historický průvodce městem, Děčín 1997.

Hana SLAVÍČKOVÁ, Zámek Děčín, Děčín 1991.

Jan SMETANA, Od Děčanů k Děčínu, Děčín 1966.

Barbora VECHOVÁ a kolektiv, Historie Statutárního města Děčína. Internetové stránky IN: https://www.mmdecin.cz/mesto-a-okoli/historie/historie.html (cit. 7. 3. 2013).

Tomáš VELÍMSKÝ, Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984 - 1989, Děčín 1991.

Milan ZÁPOTOCKÝ, Slovanské osídlení na Děčínsku, Archeologické rozhledy 1977,r. XXIX, Praha 1977, s. 521-553.

Jan Němec a kol., Kabelovna Děčín Podmokly aneb Industrializace Děčínska, Česká Lípa 2000.

Jaroslav Beránek a kol., Sborník k 70. výročí skautingu v Děčíně, Děčín 1994.

Miroslav Košťál - Jan Smerana a kol., Z minulosti Děčínska I., Liberec 1966.

Helena SMÍŠKOVÁ a kol., Z minulosti Děčínska II., Liberec 1974.

Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Zlaté listí. Z pověstí a bájí děčínského kraje, Liberec 1977.

Jaroslav Beránek, Hydrologie řeky Labe a lodní doprava se zvláštním zřetelem k Děčínu, IN: ACTA LITOMERICENSIA 60. Sborník referátů pracovníků archivů Severočeského kraje, Litoměřice 1980.

Bauer-Likovský: Děčín, Děčínsko a příprava obrany za předmnichovské Československé republiky, Praha 2009.

Emil OVČÁČEK, Opožděná svědectví. Mnichov a ČSR 1938, Děčín 1999.

Petr KARLÍČEK - Jan NĚMEC, Děčín 1989, Děčín 2009.

Břetislav Kment, Děčín v boji s fašismem, Děčín 1985.

František Němeček, Zajímavosti Děčínska 5. Loupežníci na Děčínsku, Děčín 1971.

T. V. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618., Praha 1882.

Soňa Havelcová, Urbanistický a architektonický vývoj historického centra města Děčína v 60. letech 20. století (diplomová práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2010.

Hana Doležalová, Odsun Němců z Jílového u Děčína v letech 1945-1948 (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2011.

Kateřina Cermonová, Skauting v Děčíně v letech 1968-1970 (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2010.

Pavla Brožová, Město Děčín v ranném novověku ve světle pamětní knihy z let 1567-1627 (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2011.

Tatáž, Poddanské město Děčín ve světle dochovaných městských knih 16. století (diplomová práce), UJEP Ústí nad Labem 2014.

Pavel FLÉGL, Populační vývoj pohraničních okresů Ústeckého kraje (bakalářská práce), UJEP Ústí nad Labem 2015.

Martin Žemlička, Pohled do událostí na Děčínsku ve světle obrany republiky (1937-1938) (dipl. práce), UJEP Ústí nad Labem 2009.

Lukáš VOSTRÝ, Zánik sídel na Děčínsku po 2. světové válce (diplomová práce), UJEP Ústí nad Labem 2013.

Petra Kotvová, Zámek Děčín ve 20. století (diplomová práce), UK Praha 2013.

Kristina Nováková, Kulturní a společenský život německé menšiny v 50. a 60. letech na území Ústeckého kraje (diplomová práce), UJEP Ústí nad Labem 2014.

Stanislava Hvězdová, Rozkrádání socialistického majetku v potravinářských a stravovacích zařízení na Děčínsku mezi lety 1977 - 1983 (diplomová práce), UJEP Ústí nad Labem 2015.

Tomáš Hradecký, Město Děčín v letech 1945-1948 (diplomová práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2008. (Dostupné i v rámci academia.edu)

Eliška Lorenzová, ZNOVUOSÍDLENÍ DĚČÍNA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Z POHLEDU PAMĚTNÍKŮ (diplomová práce), UJEP Ústí nad Labem 2013.

Jiří Kunc, Vysídlení původního německého obyvatelstva z Děčínska a následné dosídlení českým obyvatelstvem (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 20xx.

F. Kudrnáč, Myslivecké sdružení Stráž Verneřice. Historie do roku 2011 (nepublikovaná monografie).

Martin BARTKOVSKÝ, Pohraničí není ničí – soubor publicistických textů na téma česko-německých vztahů na Děčínsku (bakalářská práce), Masarykova universita Brno 2013.

 

články na www:

Vyhnání Čechů z pohraničí. Vzpomínky IV.: https://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Vyhnani_4.htm (cit. 18-12-2013).

Koncentrační tábory v severních a severovýchodních Čechách: https://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/koncentracni-tabory-v-severnich-a-severovychodnich-cechach.html (cit. 18-12-2013).

Kolektiv autorů, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně – Chrástu. Internetové stránky, IN: www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/thunovska-kaple-sv.-jana-nepomuckeho&obr=8 (cit. 27. 3. 2013).

Emil Ovčáček
Emil Ovčáček

Emil Ovčáček, Knihovna: Opožděná svědectví o odsunu ze Sudet, IN: britské listy 13-6-2012 (online). Dostupné z www: https://blisty.cz/art/10782.html (cit. 15-5-2014).

KNIHOVNA: Opožděná svědectví o odsunu ze Sudet
KNIHOVNA: Opožděná svědectví o odsunu ze Sudet
KNIHOVNA: Opožděná svědectví o odsunu ze Sudet