Ostatní zajímavosti

Z dopisů. O Čechách a Moravě kolem roku 1730.

13.03.2016 15:05
Georg Keysslers procestoval v první polovině 18. století střední a jižní Evropu. Navštívil Německo, Švýcarsko, Uhry, Itálii, Lotrinsko, ale i Čechy. Svou cestu pak popsal v nejednom dopise. Díky jeho líčení si můžeme udělat obrázek, jak to vypadalo v Čechách a na Moravě kolem roku 1730. Emil Hoffer...

Svatá dlouhost

13.03.2016 15:01
Svatá dlouhost Ježíše Krista je jistě, i spolu se svatou obřízkou, velice zajímavou záležitostí. Tato správná Délka zaručovala ochranu a bezpečí. V jednom z rukopisů náboženských modliteb pro Josefa Veselího z roku 1788 (uložených v bibliotéce Musea království Českého) se k tomuto tématu píše...

Přepis výslechu podezřelce z čarodějnictví (1737) z opisu 1885

10.03.2016 09:37
"Letha Páně 1737 dno 13. julii držený examen s Matoušem Rosolem, jinak Neřádem, ze vsi Hřed, k panství J. M. C. Točnickému poddaným, in puncto čarodějství u přítomnosti k tomu deputirovaných pp. Commissařův p. Václava Plychty a p. Václ. Borovce:   Jak se jmenuješ, jak starý a odkud rodilý?...

Hrátky pseudo-Adamitek o svatojánské noci u Litomyšle

14.06.2015 07:09
"V okolí Litomyšle jsou staří pamětníci, kteří se dobře pamatují na staré zvyky a obyčeje, které z venkova tak rázovitého pomalu nátlakem tak zvaného pokroku mizí, až vymizí s kroji a písněmi úplně. Mnozí pamatují se, mnozí a doslechu mohou dosvědčiti, že mladé dívky v letních nocích týdne...

Proroctví o dobytí Cařihradu a pořážce Turka roku 1560

10.06.2015 06:16
"Slavný lékař, protomedikus království Českého, vydavatel obrovského herbáře, Tadeáš Hájek z Hájku, vydal s podrobnou úvahou učenou proroctví staročeské o vítězství a o pádu Turků, r. 1560...,jak Turek vítězně bude postupovati proti panovníkům křesťanským v Evropě, ale na konec bude pokořen,...

Zpráva o divokém tanci z roku 1763.

14.05.2015 06:45
"V bibliothece Národního Musea v Pešti chová se ve sbírce příležitostných spisů, letáků, většinou z minulého století...knížka, jež obsahuje rýmovanou novinu o tom, jak byli v Čechách bezbožní tanečníci zle potrestáni...Po česku asi zní titul ten: Hrozná, strašlivá a neslýchaná událost o bujných...

Hádání zloděje a záškodníka pomocí knihy modlitební

04.05.2015 10:23
"Před lety slýchal jsem v Opatové na Třebíčsku vypravovati o tom, kterak pomocí modlitební knihy „Velkého Nebeklíče" hádávali, kdo se dopustil krádeže nebo podobného špatného činu. Poznal jsem nyní, že tento způsob hádání znám byl ve veliké většině obcí západní Moravy...Komusi se ztratilo plátno,...

Povídání o duších v povětří a mračnech

16.03.2015 11:06
"Ukryl jsem se nedávno ve Vinoři v hostinci před lijákem. Stařenka nějaká vyprávěla mi o šedivých mračnech, z nichž právě lila se spousta vody, asi takto: „ Duše utopenců, oběšených, zastřelených a vůbec těch, kteří se sami života zbavili, odsouzeny jsou za trest, že věčně vznášejí se nad zemí a...

Rok 1866 v podání básníků českých.

29.01.2015 06:42
"V lidu českém udržují se v rozmanitých podobách upomínky na válku r. 1866, buď z líčení účastníků bojů těch, nebo ze svědectví pamětníků, kteří rok 1866 přežili, pobyt »Prasáků« v krajině zakusili, jednak zachována byla pamět písněmi, které současní samoukové básníci skládali a vydávali v známé...

O původu skřítků, trpaslíků a lesních žíněk

19.01.2015 06:52
"Když první andělé protivili se Tvůrci svému a byli ho neposlušní, svrhl je prý Pán s nebe...Pod těmi, kdož nejvíce proti Bohu svému se vzbouřili, otevřela prý se země, oni spadli do její propastí a stali se ďábly. Jiní spadli do skalních propastí, jeskyň a slují a proměnili se v ohyzdné trpaslíky...

Pověry z východních Čech o hadech

16.01.2015 10:17
"Ve východních Čechách vypravuje si lid o hadech, že v létě za parných dnů v měsíci červenci slézají se a provozují kolem kmene nějakého stromu různé reje. Otáčejí se kolem pně a trvají tu, mrštně přední částí těla a hlavou pohybujíce, celé hodiny, buď slézají se v chomáče a dřepí tak v nečinnosti...

Krátké povídání o Stodolníčkovi

16.01.2015 10:12
"Ve Slovníku Jungmannově přichází slovo »stodolník« ve významu »dohlížitel v stodole«. Jako měl každý dům dle názoru lidového své bytosti domácí, které dohlížely ve stavení, pomáhaly pilným hospodářům a chránily obydlí před nehodami a neštěstím...místy, jako ve Víchové a okolí, jmenují ho...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>