Velké Zimbabwe

01.03.2014 16:19

"Názov štátu Zimbabwe je bantuského/šonského pôvodu a znamená „Kamenné stavby”, prípadne ho z jazyka šona môžeme preložiť ako „Veľký kamenný dom“, respektíve „Kamenné domy“. Iní bádatelia uprednostňujú preklad „Posvätné domy“. Súčasný názov štátu je takmer úplne odvodený z pomenovania miesta s dávnymi kamennými stavbami, ktoré podnietili naše putovanie po tejto africkej krajine. Záhadné kamenné miesto nesie názov Great Zimbabwe – Veľké Zimbabwe. Názov archeologickej lokality, ktorá bola kedysi dávnym mestom, použili pre názov celého štátu, čo je jediný prípad na Zemi...južne od mesta Masvingo...tu sa nachádzajú zrúcaniny kedysi veľkolepého palácového komplexu a opevnení Veľkého Zimbabwe. Mnohí cestovatelia ešte nedávno dávali tieto záhadné zrúcaniny do súvislosti s tajomnými baňami biblického starozákonného židovského kráľa Šalamúna...V priestore lokality Veľkého Zimbabwe možno dodnes vidieť množstvo pozostatkov kamenných stavieb zo žuly. Kamene sú upravené do listovitého tvaru a sú kladené nasucho – teda bez akéhokoľvek spojiva. Rovnakým spôsobom sú sčasti postavené egyptské pyramídy...Mnohé stavby mali nepravidelné pôdorysy ťažko identifikovateľných tvarov. Okrem nich tu tiež dominuje akropola so zvyškami mohutného opevnenia. Rôzne uložené farebné kamene, z ktorých ju postavili, vytvárajú rozmanité obrazce...V čase najväčšieho rozkvetu žilo vo Veľkom Zimbabwe približne 20 tisíc, podľa iných vedcov až 40 tisíc obyvateľov. Mesto sa rozprestieralo na ploche približne 680 až 720 ha. V blízkosti mesta sme videli opustené štôlne starých baní a pozostatky lomov, ktoré prvým európskym objaviteľom navodzovali teóriu o bájnych Šalamúnových baniach...Niektorí renomovaní bádatelia považovali Veľké Zimbabwe ešte v 19. storočí za dielo starovekých Egypťanov, ktorí ho mali založiť počas svojich tajomných ciest do krajiny Punt. V súčasnosti sa oprávnene predpokladá, že krajinou Punt boli s najväčšou pravdepodobnosťou územia južne od Núbie. Bola to buď dnešná Etiópia alebo dokonca Keňa. Iní považovali monumentálne kamenné zvyšky za dielo Rimanov, Peržanov alebo Arabov. Pôvod starobylého afrického mesta Veľké Zimbabwe, ako sa nakoniec ukázalo, bol oveľa menej záhadný, ale zato podstatne zaujímavejší. Ide o stredoveké sídlo miestnej domorodej kultúry...Najstaršie nájdené pamiatky z tohto miesta pochádzajú zo 6., prípadne zo 7. storočia. Ďalšie nálezy a niektoré zrúcaniny dokazujú, že pradávne mesto Veľké Zimbabwe bolo v 14. – 15. storočí oblastným centrom ťažby železa a jeho výroby. Aj vďaka tomu sa stalo jedným z najvýznamnejších sídel obchodu v černošskej Afrike. Mesto bolo centrom zimbabwianskej kultúry a jej viacerých ríš... Zimbabwianska kultúra dosiahla svoj vrchol v rokoch 1200 – 1450. Práve v tomto období sa na jej podloží sformoval štát Monomotapa. Rozprestieral sa na legendami opradenom území medzi riekami Zambezi a Limpopo. Toto územie začalo byť hustejšie osídlené od 15. storočia putujúcimi skupinami roľníkov a potulných baníkov. Dominujúce postavenie v štáte Monomotapa mali kňazi. Jeho chod bol preto výrazne ovplyvňovaný miestnym náboženstvom a mystickými rituálmi. Zaujímavosťou zimbabwianskej kultúry bol fakt, že jej nositelia sa priamo z neolitu – z mladšej doby kamennej – „prehupli“ až do doby železnej. Boli známi ako jedni z najlepších spracovateľov železa na africkom území južne od Sahary. Zdrojom bohatstva kráľovstva Monomotapa bolo okrem spracovania železa aj zlatníctvo. Ďalej to bol obchod so soľou, obilím, cínom, železom, meďou, zlatom a iným tovarom v širokom priestore Indického oceána...Pravdepodobne v rokoch 1450 – 1468 vládol v ríši Monomotapa panovník Matope, ktorý dobyl rozsiahle územia. Jeho mocnárstvo sa rozprestieralo od Zambezi k Limpopu a od Kalahari k Indickému oceánu...Až v roku 1867 uvidel zvyšky Veľkého Zimbabwe prvý Európan, ktorý o tom oficiálne informoval širokú verejnosť. Bol to známy britský lovec a cestovateľ Adam Renders. Lokalitu však podrobne opísal až v roku 1871 nemecký cestovateľ a dobrodruh Karl Mauch. Do Veľkého Zimbabwe vkročil 5. októbra 1871...Britská juhoafrická spoločnosť obsadila v roku 1890 územie, na ktorom ležalo Veľké Zimbabwe a od roku 1895 už spravovala územie známe pod názvom Rodézia. Jeho súčasťou bolo okrem územia súčasnej Zambie aj územie dnešného Zimbabwe." Více a podrobněji Drahoslav Hulínek, Tajomstvo Veľkého Zimbabwe (online), IN: Historická revue. Dostupné z: https://www.historickarevue.com/archiv_2007_01_3.html  (cit. 1-3-2014).