Trestání vojáků

17.06.2013 00:57

"Pakli pozdvižení bylo veliké, tak že se jich mnoho zbouřilo, tedy přední původcové a buřiči kopím z obojí strany prohnáni bývali aneb halapartňou stínáni. Jíní sami mezi sebou losovali a vždy desátého dáti musili, kterýž tu hlavy nechati musil. Cassius novou pokutu vymyslil, aby poběhlcům ruce a nohy osekány byly, že jim mnohem obtížněji bude, tak bídně živu býti, nežli aby hned odpraveni a zamordováni byli. Kteří z šlachtordunku vykročili aneb dlúho se k svému praporci najíti nedali, ti knytli a kyjmi práni bývali, kteříž pak z pevnosti utekli, ti vždycky hrdlem platiti musili...Publius Scipio nevěrné a křivopřísežné poběhlce, byli-li jsú Římané, na šibenici oběsiti, pakli Latinové, sekerou stínati dal. Africanus dával je k roztrhání litým zvířatům. Paulus Aemilius slonům. Němci je na stromích věšeli a ty, kteříž k boji a válce nehodní byli, topili....Císař Aurelianus v takové hrůzi a kázni měl své vojáky, že se ničehož neslušného a neřádného dopustiti nesměli. A zvěděv o jednom, rozkázal čtyři stromy k zemi sehnouti a k nim násilníka za ruce i nohy uvázati a potom pustiti je, aby se zase srovnaly a toho nešlechetníka na kusy roztrhly." - Josef BÍLÝ, Trestání vojákův za starodávna IN: Český lid. Sborník věnovaný studiu lidu Českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku XX., Praha 1911.