Svatá dlouhost

13.03.2016 15:01

Svatá dlouhost Ježíše Krista je jistě, i spolu se svatou obřízkou, velice zajímavou záležitostí. Tato správná Délka zaručovala ochranu a bezpečí. V jednom z rukopisů náboženských modliteb pro Josefa Veselího z roku 1788 (uložených v bibliotéce Musea království Českého) se k tomuto tématu píše doslova: "Jistá a spravedlivá dílka Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, jak jest on na světě i na kříži byl, kterážto nalezena byla při sv. Hrobě v Jeruzalémě léta 1655, což Klement Papež V. potvrdil. Požehnáno buď Nejsvětější jméno Pána našeho, Ježíše Krista a dílka jeho na věky, amen. Kdo tu dílku v domě má anebo u sebe nosí, ochráněn jest přede všemi nepřáteli vědomými i nevědomými, též se žádných kouzlův neb čar obávati aniž může co jaký zlý, křivý jazyk uškoditi...V kterém domě ta dílka se nachází, nemůže se v něm nic zlého držet, také hromobití neb škodlivé povětří nemůže škoditi, ani od ohně tomu domu jaká škoda se stane. Žehnej se, křesťanská duše, každé ráno touto dílkou Kristovou a modli se každého týhodne, v neděli 5. Otčenáš a Zdrávas Maria a jednou Věřím Boba ke cti Pána Krista pěti ránám, a kdo tu dílku chce míti, musí v roce třikrát ji přečísti, jestli pak ji sám čísti neumí, skrze jiného sobě dáti čísti, a kdyby přes to žádného tu neměl, ať v roce třikrát vyříká svaty růženec, první nechť se modlí na Velký pátek, druhy ten pátek před svatodušním hodem a třetí ten pátek před vánočníma svátky. Taky křesťanská duše za cely rok tou dílkou požehnaná budeš, buď po vodě, aneb po zemi, ve dne i v noci, na těle i na duši, až na věky, amen. Nyní začínají se v té dílce Kristové nábožné modlitby od sv. Otce Františka." Obr. dole zobrazuje tabulku, která byla hojně prodávána jakožto ochranný symbol aka "Domovní požehnání". Viz Čeněk Zíbrt, »Délka Krista Pána« - ochranou proti všeliké pohromě., IN: Český lid XI, Praha 1902, s. 96-97.

 

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid11/kvalitni/0057-0114-1.jpg

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid11/kvalitni/0057-0114-1.jpg