Stávka v pivovaře pro čáry umrlčí hlavou

11.04.2014 16:44

"V pivovaře Loreckém, patřícím Kutné Hoře, vypukla stávka. Sladovnická chasa vyvstala z díla, nad čímž magistrát Kutnohorský projevoval nelibost. Vyšetřovací komise...odebrala se 27. listopadu 1716 do pivovaru vyšetřit (toto) nedorozumění...Chasa lorecká...podala již předem pánům písemné ohlášení, proč práce zanechali. V žádosti vysvětlovali: Nevyhnutedlnou příčinou všeho toho nedorozumění a pozdvižení byl bývalý sládek křesetický, nyní podstarší v Lorci Vojtěch Štos. Jak bývalý bednář křesetický Jan Fiala, později bednář v Lorei a nyní bez práce na Horách Kutných, všade roztrušoval, žádal jej kdys Štos ještě v Křeseticích velice snažně, aby jemu pro jistou příčinu jednu umrlčí hlavu přinesl; avšak tento vyrozuměv, že by takovou mrtví hlavu k žádné jinší potřebě nežli k čarám potřebovati a užívati chtěl, jemu netoliko té žádosti odepřel, ale i jeho za jednoho čarodějníka jmenoval a jej za takového skutečně udal. Řeč rozlétla se po kraji a v pivovarech se o tom mluvilo a horlilo...,že Lorecká chasa čarodějníka mezi sebou trpí...,že podstarší Vojtěch Štos jest člověk zlý, kouzelník a čarodějník...Fiala dotazován podrobně, jaké by Štos čáry a kouzla, kdy a kde komu provozovati a činiti měl...Bylo nutno předvolati i křesetického sládka Koukolu. Odpovídal krátce a historku o umrlčí hlavě zcela popřel. Doznal, že se mu asi pět várek nezdařilo. Nikoho neviděl, aby vzal umrlčí hlavu a dal ji pod pšeničný slad, ač je přesvědčen, že by tím byl skazil pivovar i sládka...Vyšetřovací komise dala domácí i přítomnou vandrovní chasu a všechny interesírované strany na kancelář zavolati a učinila po bedlivém uvážení písemných i ústních přednesů výpověď, aby na budoucno svornost a vinšovaný pokoj zachován byl, že V. Štos je zachován in posessione famae (v dobré pověsti) a že bude a musí býti do okolních pivovarů sděleno, že jest očištěn, neboť na něj nic zlého prokázáno nebylo a býti nemohlo...(Chase se rozhodnutí nelíbilo a tak začala stávkovat. Vše se vyřešilo až po návštěvě komise.) Štos odešel z pivovaru a chasa počala pracovati." Více Josef Volf, Stávka v pivovaře Loreckém r. 1716 pro čáry umrlčí hlavou., IN: Český lid XXI., Praha 1912, s. 305-309.