Z minulosti Děčínska: Deutschböhmen

24.04.2014 10:39

"Reakce německých politiků a obyvatelstva na vyhlášení samostatného československého státu byla zcela nedvojsmyslná. Hned poté, 29. října,...přijali rozhodnutí, že na českou akci odpoví odtržením pohraničních oblastí od českého státu, vytvořením tzv. Deutschböhmen...Radikalizace sociální projevovala se plně, podnícena katastrofální hospodářskou a zásobovací situací i za válečných podmínek, již od roku 1917...zcela jasně stavěli do popředí požadavek práva na sebeurčení, které prý by bylo Němcům ve společném státě s Čechy upřeno. Objevila se zde dokonce hrozba eventuálním připojením sev. Čech k Německu. Zdejší německá sociální demokracie přišla s koncepcí poválečného uspořádání Rakouska, které navrhovala organisovat jako federaci německých území rakouských, českých, moravských, slezských a sedmihradských. Uvnitř této federace měla být oddělena slovanská území...že Češi nebudou trvat na svých státoprávních požadavcích (bylo podmínkou)...Představitel německé radikální strany dr. Keibl z České Kamenice (hovořil) o federalizovaném Rakousku v tom smyslu, že tento stát by mohl existovat pouze za protektorátu Dohody, za podmínky rozvázání svazku s Německem. Ožily staré obavy z převládnutí slovanského živlu v Rakousku...(I) představitelé zdejšího průmyslu...si uvědomovali, že z jejich hlediska by připojení k Německu nebylo dobrým řešením, protože Německo bylo daleko více ekonomicky vyvinuto, což by znamenalo pro severočeský průmysl a obchod nepříjemnou a nevítanou konkurenci...Oprávněnost těchto námitek uznala plně také sociální demokracie...28. října vyzval dr. Keibl k tvoření národních gard...bylo vyzváno obyvatelstvo, hlavně mladí lidé, aby do Bürgerwehru vstupovali...(Navrátilcům z fronty bylo řečeno) aby se nevraceli ke svým útvarům; což bylo snad zbytečné již zdůrazňovat, ale aby se dali k dispozici...Tehdy dosáhla síla Bürgerwehru na Děčínsku 900 mužů...V polovině listopadu, kdy se podařilo čsl. vládě alespoň částečné vybudování vojenské moci, nastal rozhodný nápor proti tzv. Deutschböhmen...Noviny přinášely denně zprávy o dalších místech, které přestaly být součástí tzv. Deutschböhmen...(Psalo se) že od Čechů je možno očekávati pouze strašlivou nadvládu a násilnosti, takže je mnohem lepší důvěřovat Itálii nebo Anglii...(Němci proto stáli o to, aby jejich území bylo obsazeno raději vojskami Dohody)." Více Jan Smetana, Německé nacionální hnutí na Děčínsku na konci 1. světové války., IN: Z minulosti Děčínska I, Děčín 1965, s. 163-177.