Šípy nálepové starých Čechů

02.10.2013 06:44

"Jsou o tom svědectví neklamná, že staří Čechové jako věrní synové své doby za kulturních poměrů tehdejších napouštěli zbraň jedovatinou...starý zákon francký výslovně píše o pokutě toho, kdo chtěl druha raniti střelou jedovatou, jak podobně hrozil starý zákon bajvarský, jak o napouštění zbraně jedem jakožto o zvyku západoevropském na začátku středověku zmiňuje se Řehoř Tourský a mnozí jiní. Mauricius zachoval zprávu, že také staří Slované podle zvyklosti středověké napouštěli střely jedem. U nás vypravuje pokračovatel Kosmovy kroniky Kanovník vyšehradský při r. 1130 o napouštění zbraně jedem. Líčí, jak dva oděnci chtěli zabiti r. 1130 Soběslava I. Jeden měl meč jedem kalený a dýku podobně opatřenou jedem, jak se poznalo, když se věc prozradila. Cizí kronikář vykládá při popisu obležení Olomouce r. 1178, že byl kdosi raněn od Čechů střelou, napuštěnou jedovatinou... A skutečně také Dalimilova kronika rýmuje o vraždě knížete Svatopluka: „V srdce kněziu střelu s nálepem vstřěli a dušiu j'mu s tělem inhed rozdělí."...V Letopisech Trojanských často se líčí smrtonosné ranění -nálepem-. Nálepový značilo tedy staročesky jako jedem kalený, otrávený, jedem napuštěný. V rukopisu univ. knihovny Pražské (XV. věk) popisuje se otrava masem hovězím: »Kraví maso jedli, ježto nožem nálepovým jeden řezník tu krávu dřel a tu sú čtyři umřeli.«" Více: Čeněk ZÍBRT, O šípových jedech u starých Čechů., IN: Český lid XIII, Praha 1904, s. 87.