Reversy českých opilců

20.06.2013 14:42

Opilství a pijáctví bylo velmi v minulosti u nás rozšířeno. Za zlé počínání v opilosti se zavíralo. Není divu, že vznikaly takové a podobné reversy: "1573 d. 4 května. Ondřej Nelcl z Hradčan slibuje pod pokutou 200 kop gr. č-, že po celý roli pití vína i jiných opojných nápojů se zdrží...Poněvadž on Andres Nelcl pro své nesmírné vožírání nepřestává lidem dobrým ano i sobě samému nejvíce škoditi, slíbil jest osobně před úřadem najvyzšího purgkrabství pražského rukou dáním a tímto zápisem připovídá, že žádného vína ani jiného kderého opojného pití kromě bílého piva od Actum tohoto zápisu do roka pořád zběhlého ani píti ani lžicí střebati neb jísti ani jakejm jinejm vymyšlenejm způsobem toho se buďto zde aneb kdekoli jinde dopouštěti nechce..." Obdobně pak i zde provinilec slibuje: "1602 d. 20 června. Václav Ostromiřský z Rokytníku slibuje mezi jiným, že po celý svůj život pití vína, malvazí, páleného apd. se zdrží...(je mu dále doporučeno, aby) z hříchův svých skroušeným srdcem pokání činil, řečí a slov oplzlých se nedopouštěl, vožírání pak a vína pití všelijakého, též malvazí, jiných sladkých pití, též i pálenýho jak v témž vězení ani jinde budoucně, dokud živ bude, dokonce zanechal a jich nepil...V tom pak čase vězení svého žádným vymyšleným spůsobem od nižádného přímluv buď polechčení anebo propuštění z téhož vězení nevyhledával. Po vyjití pak toho roku, jakž by téhož vězení prázden byl, ve dvou nedělích pořád zběhlých z království českého se odebral a do království uherského,...aby na Bělehradě Hořejším, Ostřehomu anebo Komárnu, z těch tří pevností do smrti své zůstával." Zkrátka a dobře, kdo se nevyvaroval ožralosti, pohoršoval dívky i jejich matky, porušoval zaběhnuté dobré mravy obecně, musel se se zlou potýkat. Zaplatit pokutu a odsedět si hezkých pár let v žaláři, neb byl i ze země vykázán! Více: Václav SCHULZ, Reversy pijáků z XVI.-XVIII. století., IN: Český lid XVI, Praha 1907.