Proroctví o dobytí Cařihradu a pořážce Turka roku 1560

10.06.2015 06:16

"Slavný lékař, protomedikus království Českého, vydavatel obrovského herbáře, Tadeáš Hájek z Hájku, vydal s podrobnou úvahou učenou proroctví staročeské o vítězství a o pádu Turků, r. 1560...,jak Turek vítězně bude postupovati proti panovníkům křesťanským v Evropě, ale na konec bude pokořen, přemožen, zničen...O skladateli tureckého proroctví nic jiného se věděti nemůže, než že byl pohan Saracen aneb Arab. Pán Bůh lid svůj skrze národ turecký trestati umínil, nápodobně jako židy skrze Filištínské, Římany a jiné pohany...A i Turkům týž cíl, dokad a pokad křesťany trápiti a sužovati mají, vyměřiti a jej jako jistým časem obmeziti jest ráčil. Poznává se z textu a způsobu mluvení, že to byl znamenitý hvězdář a mudřec, jichž mezi Araby a Saraceny veliký počet vždycky býval, kteříž zpytovali a vyhledávali skryté a tajné věci světa tohoto...Toto proroctví nejprve jest na světlo vydáno od Bartholoměje Georgeviče, muže učeného, kterýž byv do Turek zajat, třinácte let v službě jejich byl a vazbu i nesčíslné sem i tam prodávání a tarmarčení nesl a trpěl. A jsa dlouhý čas mezi nimi, toto prorocví slyšel a s pomocí Boží do své vlasti se navrátiv, v řeči turecké a latinské vydal...Proroctví v jazyku českém zní: Císař náš přijde, pohanského knížete království vezme, červené jablko vezme a sobě podmaní. A jestli že až do sedmého léta nad nimi panovati bude, domy stavěti, vinice štípiti, zahrady ohrazovati, syny a dcery ploditi bude. A po dvanácti letech od podmanění červeného jablka povstane křesťanský meč, kterýž Turka všudy odevšad hnáti bude. Výklad toho proroctví: »Císař náš přijde,« to jest, turecký z rodu Otomanského pošlý. »Pohanského knížete království Vezme.« Turci všecky jiné národy, kteříž s nimi v jejich bláznové sektě se nesrovnávají, pohany, gaury, totižto lid zhovadilý a modložlužebný jmenují. Protož dí: pohanského, to jest křesťanského knížete a potentáta neb císaře království neb císařství vezme. Skrze červené neb zlaté jablko, rozumí se císařství křesťanské, to jest, že sobě jména a důstojenství císařského a stolice císařské dobude a tak Konstantinopole, kdež stolice Římského pravého císařství byla, kteréžto císařství a město Konstantinopolis, že se skrze to červené, neb zlaté jablko znamená, jsou tyto dva důvody. První, že vždycky každého času, a u všech zlaté jablko znamením císařského důstojenství bylo a žádnému jinému potentátu vlastněji nepřináleželo nežli císaři. A ačkoli svrchu položeno, že křesťanského knížete království vezme, však aby ještě gruntovněji a světleji rozumíno bylo, že ne toliko království křesťanské, jichž jest mnoho sobě podmanil, skrze to se rozumí, ale že obzvláštně stolice císařské a důstojenství císařského dosáhne. Skutečně Božským dopuštěním léta 1453. Turek podle proroctví dobyv Konstantinopole a sobě podmaniv, titule císařského při tom jest dostal, jakož pak hned od toho času, jsa od válečného lidu za císaře vyhlášen, císařského titule užívati počal a právem válečným až do dnešního dne užívá. Druhý důvod, že skrze červené jablko Konstantinopolis se rozumí, jest tento: Čteme, že císař Konstantinus obraz Krista Pána se zlatým jablkem na rynku a s tímto nápisem postaviti rozkázal: Kriste Bože, toto město Tobě poroučím! O kterémžto obrazu turecký prorok věda, skrze to zlaté jablko, jako vlastní znamení města toho Konstantinopolu jest vyznamenal...Poněvadž...Tuřím nic nešťastného od křesťanův se nepřihodilo, nýbrž on...velice se zsílil a ještě mnoho jiných krajin, měst a zámkův, až do dnešního dne nám odjav, sobě podmanil, protož Pán Bůh pro hříchy naše přidal Turkovi nás ještě trápiti a sužovati, nad již dotčených sedm let, jiných pět, kteráž s těmi sedmi spojená, činí plných dvanácte let, v nichž ještě své císařství držeti a spravovati má, totiž od dobytí Konstantinopole počítaje...a mimo ta léta další lhůta Turkovi se nedává...sama slova dolejší proroctví: domy stavěti, vinice štípiti atd. nám toho pojišťují, že ta léta samým literním a historiálním smyslem brána býti nemají a nemohou...(po astrologických propočtech a filosofických úvahách na základě Platona a Písma Hájek shrnuje, že) Po dvanácti letech od podmanění červeného jablka, ukáže se křesťanský meč, kterýž všudy odevšad Turka hnáti bude. To jest, po 108. letech, neb 144, letech od dobytí Konstantinopole, hned povstane křesťanský meč, jímž zas Konstantinopole dobudou a Turka všudy odevšad pryč zaženou." Vizte Josef VANĚČEK, Staročeské proroctví o dobytí „červeného Jablka", Cařihradu r. 1560., IN: Český lid XXIII, Praha 1914, s. 100-106.