Pozoruhodná literatura

17.06.2013 07:24

B. CHLEBNÍČEK a kol., Děčín. Historický průvodce městem, Děčín 1975.

Petr JOZA, Kvádrberk. Malá Děčínská vlastivěda, Děčín 2009.

Petr JOZA, Pohled do historie. Děčín – Podmokly a okolí. Děčín 1998.

Václav KUDRNÁČ, Adresář českých menšin.Děčín a Podmokly, Trutnov 1893, s.69-78.

Ferdinand Břetislav MIKOVEC, Starožitnosti a Památky země České, díl 2., Praha 1865, s. 208-215.

Jan NERUDA, Drobné klepy. Díl 2., Praha 1892, s. 236-239.

Vlastimil PAŽOUREK, Středověká tvrz v Želenicích IN: Děčínské vlastivědné zprávy. Časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska č.1/1, 1991, s. 9-21.

Jitka CHMELÍKOVÁ, Meziválečná architektura Podmokel aneb Dekorativismus provinční německé architektury, IN: Děčínské vlastivědné zprávy. Časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska č. 17/2, 2007, s. 3-13.

nakladatel František ŘIVNÁČ, Řivnáčův průvodce po království Českém. Průvodce po království Českém, Praha 1882, s. 212-224.

August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 14., Praha 1923.

Karel SEMIRÁD, Pivovar Děčín. 280 let, Děčín 1987.

Josef SCHEYBAL - Dana KALABISOVÁ, Okres Děčín. Severočeský kraj, Ústí nad Labem 1986.

Hana SLAVÍČKOVÁ – Petr JOZA, Zmizelé Čechy. Děčín, Praha 2005.

Hana SLAVÍČKOVÁ, Děčínská zastavení. Historický průvodce městem, Děčín 1997.

Hana SLAVÍČKOVÁ, Zámek Děčín, Děčín 1991.

Jan SMETANA, Od Děčanů k Děčínu, Děčín 1966.

Barbora VECHOVÁ a kolektiv, Historie Statutárního města Děčína. Internetové stránky IN: https://www.mmdecin.cz/mesto-a-okoli/historie/historie.html (cit. 7. 3. 2013).

Tomáš VELÍMSKÝ, Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984 - 1989, Děčín 1991.

Milan ZÁPOTOCKÝ, Slovanské osídlení na Děčínsku, Archeologické rozhledy 1977,r. XXIX, Praha 1977, s. 521-553.

Jan Němec a kol., Kabelovna Děčín Podmokly aneb Industrializace Děčínska, Česká Lípa 2000.

Jaroslav Beránek a kol., Sborník k 70. výročí skautingu v Děčíně, Děčín 1994.

Miroslav Košťál - Jan Smerana a kol., Z minulosti Děčínska I., Liberec 1966.

Helena SMÍŠKOVÁ a kol., Z minulosti Děčínska II., Liberec 1974.

Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Zlaté listí. Z pověstí a bájí děčínského kraje, Liberec 1977.

Jaroslav Beránek, Hydrologie řeky Labe a lodní doprava se zvláštním zřetelem k Děčínu, IN: ACTA LITOMERICENSIA 60. Sborník referátů pracovníků archivů Severočeského kraje, Litoměřice 1980.

Bauer-Likovský: Děčín, Děčínsko a příprava obrany za předmnichovské Československé republiky, Praha 2009.

Petr KARLÍČEK - Jan NĚMEC, Děčín 1989, Děčín 2009.

Břetislav Kment, Děčín v boji s fašismem, Děčín 1985.

Soňa Havelcová, Urbanistický a architektonický vývoj historického centra města Děčína v 60. letech 20. století (diplomová práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2010.

Hana Doležalová, Odsun Němců z Jílového u Děčína v letech 1945-1948 (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2011.

Kateřina Cermonová, Skauting v Děčíně v letech 1968-1970 (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2010.

Pavla Brožová, Město Děčín v ranném novověku ve světle pamětní knihy z let 1567-1627 (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2011.

Tomáš Hradecký, Město Děčín v letech 1945-1948 (diplomová práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2008.

Jiří Kunc, Vysídlení původního německého obyvatelstva z Děčínska a následné dosídlení českým obyvatelstvem (bakalářská práce), Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 20xx.

F. Kudrnáč, Myslivecké sdružení Stráž Verneřice. Historie do roku 2011 (nepublikovaná monografie).

Martin BARTKOVSKÝ, Pohraničí není ničí – soubor publicistických textů na téma česko-německých vztahů na Děčínsku (bakalářská práce), Masarykova universita Brno 2013.