Meziválečné utopie Československé

03.10.2013 14:12

"Český národ a jeho existence v samostatném československém státě nebyla stále pro prvorepublikové utopisty něčím samozřejmým...Existence národa a vyniknutí všech jeho neobyčejných vlastností představovala pro utopisty stejnou nebo vyšší hodnotu jako nastolení ideální společnosti...(Často v jejich líčeních) existoval český národ s velkolepou budoucností...(Někdy naopak) byl český stát pravidelně pohlcen Německem,...český národ byl potlačen či zanikl...V pozitivních utopiích je sice český národ často součástí sjednocené Evropy (případně celého Světa), ale hraje zde důležitou roli. Nejčastěji díky svému umístění ve středu Evropy...Jindy získají české země na důležitosti díky své zásluze na evropském sjednocení, případně díky vynikajícím vlastnostem českého národa nebo jeho význačných jedinců, kterými jsou často vědci a objevitelé převratných vynálezů...Oblíbeným prvkem meziválečných českých utopií jsou převratné vynálezy, které změní budoucnost lidstva. Víc než polovina těchto geniálních vynálezů je dílem českých mozků...Hus se stal pro utopisty ikonou českého národa, a protože se utopisté snažili český národ prosazovat ve světě, bylo proto nutné obhájit Husovu velikost...Kristus – Hus – Kolumbus – Napoleon. Často je vedena paralela mezi dvěma největšími mučedníky lidstva, Husem a Kristem. (Jen dva národy v Evropě jsou v utopiích ukázněné a pracovité - a to Češi a Němci. Jejich zápolení je prý jen projevem ctižádosti, vytrvalosti a odvahy. Společně dokáží ekonomicky položit i takové giganty, jako je USA a Čína)... Český stát se v utopiích mnohokrát úspěšně ubrání německému útoku, obrana občas přejde v útok a česká armáda se podílí na dobývání Německa...Ačkoliv se dvě třetiny studované utopické produkce podrobně zabývají osudy Čechů v budoucím světě, jen výjimečně je jejich budoucnost spojená s idejí čechoslovakismu...se Slováky a Slovenskem se nepočítá...Druhým nejnenáviděnějším národem českých utopií jsou Židé. Autoři užívají všechny běžné stereotypy...jsou spojováni s hamižností, přízemností a neschopností sloužit vyšší ideji než jsou peníze. Jsou obviňováni z touhy ovládnout svět (či ho již ovládají)...V prvorepublikových utopiích se zrcadlil latentní antisemitismus české společnosti,...podobně jako protiněmecká hysterie. V souladu s převážnou xenofobní orientací autorů českých utopií se odvíjí jejich vztah k československým sousedům, Polákům a Maďarům. (Dále by se mělo bojovat i proti "Žlutému nebezpečí". Národy v Asii jsou hloupé, primitivní a kruté. Vztah k Rusům a Američanům byl rozporuplný. Poměrně oblíbení byli Angličané). V meziválečné české utopické produkci je možné pozorovat...projevů jistého komplexu malého národa, nejistého si svou budoucí existencí." Více: Jakub MACHEK, Češi jako „předvoj lidstva“. Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie, IN: Forum Historiae 2012/6/2, s. 84-100.