Kukání - trest pro nápadníky mladých holek venkovských.

04.12.2013 10:10

"Známo všeobecně, jak bdí hoši venkovští nad tím, aby jim nikdo z okolí, zvláště z města za děvčaty nechodil. Ve vsi Zámělí u Vamberku trestají vetřelce (cizáka) způsobem zvláštním, kterýž tuto vypsati chceme. O muzikách nejlepší k tomu příležitost. Tu pak běda mládenci při milostném dobrodružství stíženému...Domácí chasa zajme „nešťastného" milovníka, donutí jej vylézti na strom k účelu tomu zvláště vyhlídnutý, kde musí „kukati" tak dlouho, dokud chasníkům se líbí. Mezitím co ubožák z hrdla strachem stísněného žalostivé „kuku" do tiché noci vydává, dovádivá chasa pod stromem žerty si z něho tropí...Je-li chasa příliš rozdováděná, má-li dévče více domácích nápadníků, je-li napadený neohrožený a nechceli nebo nemůže-li se vykoupiti: tu nedaří se mu valně, tu bude mu kukati do ochraptění...(Milostné dobrodružství musí zkusit jinde.) Však „těžko sídlo v pytli utajiti" — výsměšné „kuku, kuku" často mu připamatuje neblahé ukončení milostných potulek." Více Josef F. Král, Kukání. Zvykoslovný obrázek Z okolí vamberského, IN: Český lid V., Praha 1896, s. 346.