Koltun, skřítek mlsný!

18.06.2013 18:51

"Jméno „skřítek" běžno jest na Opavsku; na Tešínsku praví se »skřotek«. Název »koltun« znám jest jak ve vévodství, tak ve knížectví. Na Opavsku děti sobě nadávají »ty skřítku«. V celém českém Slezsku »kołtun" jest nadávkou; ...ve Slezsku též »vylkodlak«...jest tedy skřítek, kołtun bytost nedobrá, škodlivá. Matička z Vávrovic u Opavy stěžovala si mi, že její dítě Maryčka má »skřítky« na hlavě. Já na to: Co pak jsou to ty,skřítky?' »To jesti kołtun,« odvětila mi. »Je-li dítě malé, pravíme, že má ,skřítky,' je-li vetší, ,kołtuna'.« Kołtun jest chorobné splichtění a splslění vlasů...»toto spletení vlasů vzniká nedostatečným česáním a nedostatečnou čistotou, takže v koltunu i množství cizopasníků bylo nalezeno...(Je to vyvoláno z) nejrůznějších příčin, hlavně mokvavých lišejů, chrástů, onemocnění pltě, nebo někdy následkem usídlení se cizopasníků...« ...V letech padesátých strhovali v osadě Kateřinkách chalupu Filípkovu a našli v ní, v doškách mnoho koltunů, zastrčených tam...Nech jdeš, kam jdeš, spomínej se na Pána Boha, že je všude s tebou, potom se tak nevystrašíš a nedostaneš kołtuna! Protože kołtun jest mlsný, ustřižené vlasy zabalují do koudele a posypávají cukrem...»mám kołtuna« znamená na pivo tolik jako chuť, laskominy...Kołtun se léčí buď přenesením na jiného neb léky. Jsou ve Slezsku hlavně dvě místa, kam zanášejí kołtuny, totiž Hájek u Frýdku a lesík, u kaple Lipiny u Bruzovic...Mimo přenášení kołtuna na jiného pomáhají od této nemoci koltunové zeliny. Na Opavsku koltunovou zelinou jest plavuň...(Dále pak) turánek, balsamové kořínky, kla-petky, podražec, žluté mečíky, Panny Marie vršky, hadí kořeň, kardy-benedik (a jiné hovädské byliny)." - Jan VYHLÍDAL, Skřítek (skřotek, koltun) ve vlasech po názoru lidu českého ve Slezsku., IN: Český lid X, Praha 1901.