Josef Pekař v českém dějepisectví po roce 1948

03.04.2014 14:20

"Lze říci, že Pekařova historie je největším zdrojem zpátečnických názorů v našem dějepisectví, takže vliv tohoto reakčního dějepisectví se již dnes běžně nazývá "pekařovštinou"...Pekař podceňoval literární dílo Aloise Jiráska, které mělo největší zásluhu o šíření poznání našich pokrokových tradic mezi naším lidem...svou kontrarevoluční koncepcí husictví, které prý nepřineslo...prospěch, nýbrž zkázu...chtěl Pekař podpořit protilidový řád u nás, chtěl ukázat, že každé odchýlení od starých pořádků je národním neštěstím a že se proto náš lid má podřídit "osudově" daným nutnostem...Pekařovi názory...připravovaly předpoklady pro příchod Hitlera...Pekař se pokusil ukázat našemu lidu jako dějinný vzor dobu pobělohorskou, kdy u nás vládlo největší pokoření a poroba lidových mas a kdy náš národ byl v nejhlubším úpadku, neboť touto oslavou protinárodní tradice chtěl ospravedlnit vykořisťovatelskou vládu naší buržoasie, přesvědčit náš lid o nevyhnutelnosti jeho útlaku a bídy a vychovat jej k myšlence podřízenosti, poddanství a národní slabosti...zdiskreditoval nejlepší tradice naší kulturní minulosti, ponížil slavné činy a vymoženosti naší kultury, hlásaje, že jsou to odlesky vyšších vzorů "kulturnější" ciziny, upíral našemu lidu nadání vytvářet velká původní díla a přiznal mu pouze "vrozenou" schopnost zanítit se pro cizí ideje a obětovat se cele pro ně...Pekař vždy projevoval v národních věcech malomyslnost, poraženectví, podněcující tendenci k vlastnímu lidu a tvrdil, že v našich dějinách není snad ani jediného zjevu, k němuž by se nedal nalézt cizí vzor, přesto jej všichni naši buržoásní historikové shodně nazývali "vroucím vlastencem" a hlasatelem národní hrdosti...musíme být velmi ostražití vůči všem projevům pekařovštiny v našem životě a vymýtit zejména pekařovsky podněcující postoj k vlastnímu národu, onu poníženost před výtvory t. zv. západní kultury a ono nehusitské protinárodní kompromisnictví a smířlivost vůči nepřátelům lidu, pokroku a socialistické výstavby...Odhalit pekařovské přežitky a tradice v naší historické vědě a vykořenit je z myslí našich lidí bude znamenat velký krok vpřed na cestě k přetvoření vědomí lidu v duchu socialismu." Jan Pachta, Pekař a pekařovština v českém dějepisectví, Brno 1950, s. 9-12.