Jak Francisko Pizarro dobýval Peru

07.05.2015 06:16

"Když bylo objeveno Jižní moře a podrobeni a pacifikováni obyvatelé pevné země...usadil se v Panamě kapitán Francisco Pizarro...Měl zde svůj dům a statek s přidělenými Indiány...(,zatoužil ale po další výpravě, a proto) z města Panamy vyplul 14. dne měsíce listopadu roku 1524. Doprovázelo jej sto dvanáct Španělů...Sedmdesátý den po vyplutí z Panamy vystoupili Španělé na zem...v tomto (Hladovém) přístavu zůstal kapitán s osmdesáti muži (ostatní již zemřeli). Protože jim již došly potraviny a v oné zemi žádné nenalezli, poslal kapitán loď s několika námořníky...na Perlový ostrov u panamského pobřeží, aby odtud přivezli nové zásoby...Po tu dobu se kapitán a muži, kteří zůstali s ním, živili škeblemi...a hořkými palmovými výhonky. Někteří zatím zemřeli vyčerpáním...zemřelo přes dvacet mužů. Když se loď se zásobami potravin vrátila (vyprávěli námořníci)...že na cestě...jedli vydělanou kravskou kůži, kterou měli na těsnění pumpy. Vařili ji a každý dostával svůj příděl, protože neměli nic jiného, co by se dalo sníst. Potravinami...z Perlového ostrova, tj. kukuřicí a vepři, obnovili muži, kteří zůstali naživu, své síly. Potom pokračovali v cestě a připluli k vesnici ležící na mořském břehu. Byla to jakási tvrz obehnaná vysokou zdí...Obyvatelé vesnici opustili, ale druhý den se sem vrátilo množství bojovníků. Protože byli velmi útoční a dobře vyzbrojení, zmocnila se křesťanů...panika. Kapitán utržil sedm ran, z nichž i ta nejlehčí byla velmi nebezpečná...Spolu s ním bylo zraněno dalších sedmnáct mužů a pět z nich bylo zabito. Když kapitán uviděl tu pohromu...nařídil nastoupit na loď a vrátit se zpět do Panamy...(potom co se pokoušel marně dobít další krajiny a přišel o věkerý majetek, odjel po třech letech do Kastilie za pujčené peníze ke králi)...Jeho Veličenstvo jej ráčilo ustanovit guvernérem a místokrálem oné země." Tak se praví v Pravdivé zprávě o dobytí Peru, Provincie Cuzca zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem, kapitánem Nejvyššího Křesťanského Katolického Veličenstva císaře a Pána Našeho poslaná Jeho Veličenstvu Franciskem de Xerezem, jedním z prvních dobyvatelů., Praha 1970, s. 11-15 v překladu J. Jemelky a V. Mikeše.