Děčín v mapách, katastru a dalších vyobrazeních

13.05.2014 11:00

Pročpak se nepodívat na to, milý čtenáři, jak že byl Děčín znázorňován na mapách, katastrech a dalších vyobrazeních, jak ze strany Čechů, tak i Němců v průběhu let? 

Poznámka: obr. jsou z digitálního archivu autora."Osídlení Děčínské kotliny je v podstatě souvislé od doby laténské...Přemyslovské hradiště na zámecké skále, založené jako správní centrum ke střežení labské vodní cesty, bylo v první polovině 13. století nahrazeno kamenným hradem, pod kterým,...založil Přemysl Otakar II. Královské město Děčín...V průběhu 16. a 17. století změnilo panství Děčín několikrát majitele...došlo k prudkému rozvoji města, který měl základ v rozvoji labského obchodu, řemeslné výroby...Po výstavbě železnice spojující Prahu s Drážďany v roce 1851 a zahájení pravidelné paroplavby po Labi se začal na území Děčína a zvláště na levobřežní straně na území Podmokel prudce rozvíjet průmysl." - Martin STRNAD, Historie města Děčín (online). Dostupné z www: https://www.mmdecin.cz/obcan/mesto/historie (cit. 13.5.2014).


Obr.: územní vývoj Děčína:Obr.: Stabilní katastr (online: https://archivnimapy.cuzk.cz/ )

Obr.: 3. vojenské mapování (online: https://archivnimapy.cuzk.cz/ )


"V Podmoklech...vyrostly průmyslové podniky, jejichž potřeba pracovních sil podnítila vzestup bytové výstavby. Malá ves Podmokly se v letech 1890 – 1914 změnila ve dvacetitisícové secesní město...Po vzniku ČSR pokračoval rozvoj obou měst až do roku 1942, kdy bylo dvojměstí Děčín – Podmokly, spolu se Starým Městem, sloučeny do jednoho města pod názvem Děčín. Po roce 1945 se město postupně sloučilo s okolními samostatnými obcemi (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Vilsnice, Bynov, Bělá, Boletice, Nebočady, Březiny, takže současný Děčín má 35 částí." - Martin STRNAD, Historie města Děčín (online). Dostupné z www: https://www.mmdecin.cz/obcan/mesto/historie (cit. 13.5.2014).

"Město Děčín leží v údolí řeky v místech, kde jeho přítoky Ploučnice z pravé a Jílovský potok z levé strany oddělují krajinu Českého středohoří od skalnatých srázů Labských pískovců, do kterých v Děčíně tzv. Labským kaňonem řeka vstupuje. Labe je také osou hlavního osídlení, které se rozrůstá do údolí jeho přítoků." - Martin STRNAD, Historie města Děčín (online). Dostupné z www: https://www.mmdecin.cz/obcan/mesto/historie (cit. 13.5.2014).

Obr.: zobrazení povodí"Děčín zůstává východiskem pro turisty, kteří navštíví romantickou krajinu Česko-Saského Švýcarska a zároveň je ideálním centrem pro rekreační cesty do německého příhraničí." - Martin STRNAD, Historie města Děčín (online). Dostupné z www: https://www.mmdecin.cz/obcan/mesto/historie (cit. 13.5.2014).

 

Mapy:

 

ÚAZK: https://archivnimapy.cuzk.cz/ (cit. 22-1-2015)

Laboratoř geoinformatiky UJEP: https://oldmaps.geolab.cz/ (cit. 22-1-2015)


Více o Děčínu a jeho vývoji:

https://www.idecin.cz/media/publikace/2011/Zamek_Decin.pdf

https://www.idecin.cz/media/publikace/2011/Turisticke_informace_2011.pdf