Basileos Bulharobijec

17.06.2013 01:00

Po skončení desaťročného prímeria však roku 1014 vypukla nová byzantsko-bulharská vojna. Samuelovo (čtvrtý komitopul, od 997 Bulharský car) vojsko zabarikádovalo priesmyk Kliedon pri rieke Strumica...Basileos (II., později známý jako Bulharobijec) bezúspešne útočil...,avšak nakoniec...vpadla (vojska) Bulharom do tyla. V nastávajúcej panike císar zaútočil čelne a dokonal dielo skazy. Podľa neskorších správ zhromáždil až 15 000 zajatcov (podľa iného údaju 14 000) a nechal ich oslepiť. Takto zmrzačených mužov poslal naspäť Samuelovi, pričom každému stému ponechal jedno oko, aby ostatným robil sprievodcu. Pri pohľada na masové zmrzačanie svojho vojska dostal Samuel srdcový záchvat a zomrel. - Martin HURBANIČ, Stredoveký Balkán. Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych dejín juhovýchodnej Európy v 6.-15. storočí, Prešov 2010, s. 101.